CEO Trang Viên dư Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

17/03/2022 18:17

Sáng ngày 17/03, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. CEO Trang Viên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông Viên Hoàng Gia, Thư ký chuyên trang Hội nhập - Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có TS Phạm Việt Long - Tổng biên tập Tạp chí; Phó TBT thường trực Vũ Xuân Bân, cùng các đại biểu là hội viên nòng cốt là đại biểu chính thức và các hội viên tiềm năng đang làm thủ tục gia nhập Hội, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, trong đó có lãnh đạo đại diện Tạp chí tại miền Nam, miền Trung Tây nguyên và các chuyên trang của Tạp chí.

v1-1647515535.jpg
CEO Trang Viên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông Viên Hoàng Gia, Thư ký chuyên trang Hội nhập - Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển dự Đại hội. 

Đại hội đánh giá, tổng kết các hoạt động của Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trong giai đoạn lâm thời từ 7/5/2021 đến nay; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Chi hội; xác định phương hưóng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 - 2024.

tc1-1647510885.jpg Toàn cảnh Đại hội

Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng trình bày Báo cáo công tác của Chi hội lâm thời Tạp chí điện tử văn hóa và Phát triển nêu rõ: Từ khi là Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam đến nay là Tạp chí Văn hóa và Phát triển, tuy là lâm thời mới thành lập, hoạt động của Chi hội Tạp chí Văn hóa và Phát triển đều không tách rời hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch CoVid 19 gây ra nhưng tập thể cán bộ, hội viên, phóng viên Tạp chí luôn tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí; nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, liên quan đến báo chí và công tác Hội; Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, sự lãnh đạo của cơ quan chủ quản, triển khai nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của Tạp chí.

TS. Phạm Việt Long - TBT Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, TS. Phạm Việt Long, TBT Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đánh giá, hoạt động báo chí và hoạt động của Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trong thời gian lâm thời chỉ hơn 10 tháng nhưng có tác dụng tốt đối với hoạt động nghiệp vụ báo chí. Hoạt động của Chi hội trong thời gian qua, nhìn chung đã cố gắng bám sát các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Hội Nhà báo Việt Nam về công tác báo chí và về hoạt động xã hội. Tuy vậy, bên cạnh những thành tích nói trên, hoạt động báo chí và hoạt động của Chi hội vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục.

TBT Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ của Chi hội cũng như hoạt động chuyên môn của Tạp chí trong thời gian tới cần kế thừa những thành tựu của Tạp chí trong thời gian vừa qua (cả giai đoạn Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam) trên cơ sở bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động là thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về Văn hóa và Phát triển; Giới thiệu, đăng tải những kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và phát triển xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đồng thời, thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt...

tbt1-1647513048.jpg TS. Phạm Việt Long, TBT Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển phát biểu tại Đại hội

Để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang đó, TBT Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đề nghị mỗi cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đạo đức cách mạng của người làm báo.

"Nhân dịp này, tôi đề nghị mỗi cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên và người làm báo của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến định của người làm báo trong tình hình mới, phải vượt qua được những cám dỗ Danh - Lợi mỗi khi cầm bút và phải đặt lợi ích của bạn đọc, trách nhiệm xã hội và phụng sự Tổ quốc lên trước tiên...", TS. Phạm Việt Long nhấn mạnh.   

tc2-1647511089.jpg Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng trình bày Báo cáo tại Đại hội

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu bày tỏ phấn khởi, nêu cao quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ do Chi hội đề ra trọng nhiệm kỳ 2022 -2024. Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Chi hội Tạp chí Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trong thời gian là: Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật Báo chí, Điều lệ Hội, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tích cực tham gia các phong trào và các hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội của hội viên; phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo cấp cơ sở. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ báo chí, ý thức công dân và nghĩa vụ xã hội của hội viên, người làm báo. Phối hợp tổ chức các hoạt động nghiệp vụ để bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của hội viên, người làm báo. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng từ cơ sở để kịp thời động viên hội viên-nhà báo đạt thành tích cao trong hoạt động báo chí và công tác Hội.

aa-1647510789.jpg Ban Thư ký Chuyên trang Hội nhập và Chuyên trang Phương Nam lưu niệm cùng TBT Phạm Việt Long

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nói trên, Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển tập trung thực hiện các giải pháp sau đây:

Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực công tác của Ban thư ký Chi hội. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, bồi dưỡng về nhận thức chính trị - xã hội, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho hội viên.

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đề nghị các nhà báo - hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, ý thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân của báo chí và người làm báo, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Chi hội trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2024.

tc3-1647511290.jpg Ban Thư ký Chi hội (từ phải sang phải) Lương Xuân Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Thiện

Đại hội bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn hóa và Phát triển gồm 3 thành viên gồm các Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng làm Thư ký, Trần Văn Thiện làm Phó Thư ký, Lương Xuân Huy phụ trách công tác kiểm tra Chi hội. Ban Thư ký có trách nhiệm kết nối đội ngũ những người làm báo thuộc Chi hội, gắn công tác hội với thường xuyên nâng cao nghiệp vụ báo chí của Tạp chí, hòa vào phong trào chung dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam.

Văn Mạnh
Bạn đang đọc bài viết "CEO Trang Viên dư Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển" tại chuyên mục Viên Hoàng Gia. Mọi thông tin xin gọi hotline (0985105755) hoặc truy cập Fanpage: Hoàng Thị Trang Viên - Giám Đốc Mỹ Phẩm Hàn Quốc Lilylala.
098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ